PRIVACYVERKLARING


1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON
1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 Verkoop24.net is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO). De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.


1.3 Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

2) HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
Als u onze website uitsluitend voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

Onze bezochte website
Datum en tijd op het moment van toegang
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/verwijzing van waaruit u naar de pagina bent gekomen
Gebruikte browser
Gebruikte besturingssystemen
Gebruikte IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm).
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, van de DSGVO, op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) COOKIES
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Een deel van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het afsluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Indien persoonlijke gegevens ook door middel van individuele cookies door ons worden verwerkt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO om de overeenkomst uit te voeren of in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen met het oog op de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek aan de pagina.

Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven (cookies van derden) op uw harde schijf opgeslagen. Als wij met de bovengenoemde reclamepartners samenwerken, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in de volgende paragrafen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u deze wilt accepteren of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze kunt u voor elke browser vinden onder de volgende links:


Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat als er geen cookies worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN
In het kader van het contact met ons (bijv. via het contactformulier of e-mail) worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor de beantwoording van uw verzoek of voor het leggen van contacten en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. Als het doel van uw contactpersoon het sluiten van een contract is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 liter b DSGVO. Uw gegevens worden na de definitieve verwerking van uw aanvraag verwijderd; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan die dit tegenspreken.

5) GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENREKENING EN VOOR DE VERWERKING VAN CONTRACTEN
In overeenstemming met art. 6, lid 1, onder b), van het DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kan worden afgeleid uit de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de contractafwikkeling. Na volledige afwikkeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze kant is voorbehouden, waarover wij u hieronder informeren.

6) GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN
Verzending van de e-mailnieuwsbrief aan bestaande klanten

Indien u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres hebt opgegeven, behouden wij ons het recht voor u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen van soortgelijke goederen of diensten als die welke reeds uit ons assortiment zijn gekocht. Volgens § 7 Abs. 3 Abs. 3 UWG hoeven wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen. De verwerking van de gegevens in dit verband vindt uitsluitend plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangstelling voor directe gepersonaliseerde reclame in de zin van art. 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mail sturen. U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde met werking voor de toekomst door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

7) GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERVERWERKING
7.1 Om uw bestelling te verwerken, werken wij samen met de volgende dienstverlener(s) die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van de gesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan de met de levering belaste transporteur doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In het kader van de betalingsverwerking geven wij uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij dit hieronder uitdrukkelijk. De wettelijke basis voor het doorgeven van de gegevens is hier artikel 6 Abs. 1 liter DSGVO.

7.2 Om onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten na te komen, werken wij samen met externe transportpartners. Wij geven uw naam en afleveradres door aan een door ons gekozen verzendpartner, uitsluitend voor de levering van goederen conform art. 6 lid 1 liter DSGVO.7.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdienstaanbieders)

- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen "PayPal") in het kader van de verwerking van betalingen. De overdracht vindt plaats conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betalingsmethoden credit card via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "termijnbetaling" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de desbetreffende betaalmethode. Het kredietrapport kan kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden worden opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Adresgegevens worden onder andere, maar niet uitsluitend, meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Meer informatie over de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietagentschappen, vindt u in de verklaring van PayPal over gegevensbescherming: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om uw betaling in overeenstemming met het contract te verwerken.
- IMMEDIATIEEL
Indien de betaalmethode "IMMEDIATELIJK" is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "IMMEDIATELIJK" genoemd), aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie en de informatie over uw bestelling conform art. 6, lid 1, onder b), van de DSGVO doorgeven. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen IMMEDIATIEEL en alleen voor zover nodig doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder voor de verwerking van de betaling. Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
- streep
Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, aan wie wij de informatie die u in de loop van het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankrekeningnummer, bankrekeningnummer, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, munteenheid en transactienummer), in overeenstemming met art. 6 lid 1 liter DSGVO, toesturen. Het doorgeven van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe kunt u vinden op de URL https://stripe.com/de/terms

8) ONLINE MARKETING
Gebruik van Google AdWords Conversion Tracking van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en, als onderdeel van Google AdWords, de conversietracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij maken gebruik van de diensten van Google Adwords om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Daarbij streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de advertentiekosten te maken.


De Conversion Tracking cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een AdWords-advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld via de Conversion cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Klanten zullen het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorverwezen naar een pagina met een conversie tracking tag. Zij zullen echter geen informatie ontvangen die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking cookie in uw internetbrowser uit te schakelen onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Wij gebruiken Google Adwords vanwege onze legitieme belangstelling voor gerichte reclame in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

Google LLC, met hoofdkwartier in de VS, is gecertificeerd voor de Europese overeenkomst voor gegevensbescherming "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google vindt u op het volgende internetadres: http://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze te verhinderen door de juiste instellingen in uw browsersoftware in te stellen of door de browser-plugin te downloaden en te installeren via de volgende link:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

Houd er rekening mee dat als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd, bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.

9) RETARGETING/ REMARKETING/VERWIJZINGSRECLAME VOOR HERORIËNTATIE/RECLAME
Facebook Custom Audience via de Pixel Methode
Deze website gebruikt de "Facebook pixel" van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Als hiervoor expliciet toestemming is gegeven, kan het worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te evalueren en kan toekomstige reclame-inspanningen helpen optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, zodat wij de gebruikers niet kunnen identificeren. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van gegevens van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn filialen in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Een cookie kan voor deze doeleinden ook op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerking vindt alleen plaats als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform art. 6 lid 1 liter DSGVO.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, vraag dan uw wettelijke voogd om toestemming.
Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Europese overeenkomst voor gegevensbescherming "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies in de toekomst niet meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door derden, zoals Facebook, ook op de volgende website van de Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.aboutads.info/choices/


10) RECHTEN VAN DE BETROKKEN PARTIJ
10.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht van toegang krachtens artikel 15 DSGVO: U heeft in het bijzonder recht van toegang tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de geplande opslagperiode. de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, annulering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons van u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de gewenste effecten van een dergelijke verwerking, alsmede uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties die er zijn op grond van artikel 46 van de DSGVO wanneer uw gegevens naar derde landen worden overgedragen;
Recht op correctie conform art. 16 DSGVO: U heeft het recht om onnauwkeurige gegevens over u onverwijld te laten corrigeren en/of uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen, te laten invullen;
Recht op verwijdering conform art. 17 DSGVO: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen indien aan de voorwaarden van art. 17 lid 1 DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 DSGVO: U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd, indien u weigert uw gegevens te verwijderen wegens ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan een beperking van de verwerking van uw gegevens verlangt, indien u uw gegevens nodig heeft om deze gegevens te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, indien u deze gegevens nodig hebt om zich te verdedigen, nadat wij ze niet meer nodig hebben nadat wij ze nodig hebben, of indien u bezwaar hebt gemaakt om redenen van uw specifieke situatie, voor zover nog niet bekend is of onze gerechtvaardigde redenen de overhand hebben;
Recht op informatie krachtens artikel 19 DSGVO: Indien u het recht op rectificatie, annulering of beperking van de verwerking aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft ingeroepen, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn verstrekt, van deze rectificatie, annulering of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om van dergelijke ontvangers op de hoogte te worden gesteld.
Recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met art. 20 DSGVO: U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is;
Recht op herroeping van de op grond van art. 7, lid 3, DSGVO verleende toestemming: U heeft het recht om een eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking;
Recht van beroep krachtens artikel 77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO, heeft u het recht - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke mogelijkheden - een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden.
10.2 RECHT VAN BEROEP

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS OVERWEGEND LEGITIEME BELANG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM U OP GROND VAN UW SPECIFIEKE SITUATIE TE ALLEN TIJDE TEGEN EEN DERGELIJKE VERWERKING TE VERZETTEN MET WERKING VOOR DE TOEKOMST.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN VERZET, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS BEËINDIGEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR TOT VERDERE VERWERKING INDIEN WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR EEN VERWERKING DIE UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN OVERSTIJGEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. KUNT U BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN STOPZETTEN.

11) DE DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens systematisch gewist, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of de uitvoering ervan en/of wanneer wij geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag.